SÖZLEŞME HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Ulusal ve uluslarası alanda özel kişiler ya da ticaret şirketleri için her türlü sözleşmelerin hazırlanması noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. Sözleşme Avukatı ve Avukat Danışma arayanların ortak adresi Arabulucu Avukat Penbe Üner Keskin ve Boran & Üner Hukuk Bürosu

Sözleşme Hukuku ve En İyi Sözleşme Avukatı

Borçlar Kanunu’nda borç ilişkisini doğuran sebepler; sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve vekaletsiz iş görme olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır.

İki ya da daha fazla kişi arasında belirli bir amaç doğrultusunda yapılan karşılıklı işlemlere sözleşme denir. Sözleşmeleri konu alan hukuk dalına ise sözleşme hukuku denir. Sözleşmelerin içeriği, şekli, amacı, geçerlilik koşulları, unsurları gibi temel özellikleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümler kısmında düzenlenmiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun özel hükümler bölümünde ise uygulamada en çok karşılaşılan sözleşme türleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Satış sözleşmesi, trampa sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, ödünç sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi,kira sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekalet sözleşmesi gibi birçok sözleşme türünü özel hükümler bölümünde ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

Sözleşmenin Geçerlilik Koşulları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde sözleşme hukuku tanımlanmıştır.

Sözleşme her iki tarafın iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.

İrade açıklaması açık bir şekilde olabileceği gibi, zımni bir şekilde de olabilir.

Sözleşmelerin geçerliliği kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildir. Yazılı şekilde yapılabileceği gibi, sözlü şekilde de iradelerin uyuşması ile sözleşme kurulur. İspat kolaylığı açısından yazılı şekilde yapılması daha lehedir. Ancak kanunda eğer özel bir şekil şartı öngörülmüş ise bu şekle uyulması zorunludur. Aksi halde yapılan sözleşmenin herhangi bir geçerliliği olmaz. Örneğin taşınmaz satış sözleşmelerinin resmi senetle yapılması şartı vardır. Bu şekle uyulmadan yapılan sözleşme geçersizdir. Sözleşmelerin şekline ilişkin düzenleme yine Türk Borçlar Kanunu‘nun 12. maddesinde yer almaktadır.

Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi belirtilmediği müddetçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Ancak kanunda bir şekil belirtilmiş ise bu şekle uyulması sözleşmenin geçerlilik koşuludur. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz, geçersizdir.

Sözleşmenin yazılı şekilde yapılması kararlaştırılmış ise tarafların sözleşme de imzalarının bulunması şarttır. İmza borç altına girenin el yazısı ile olabileceği gibi, güvenli elektronik imza ile de olabilmektedir.

Sözleşmenin İçeriği

Taraflar aralarındaki sözleşmelerin içeriğini serbestçe belirleyebilirler. Ancak sözleşmelerin içeriği kanuna, emredici kurallara, genel ahlaka, kamu düzeni ve kişilik haklarına aykırı olamazlar. Bu türdeki aykırı sözleşmeler kesin hükümsüzdür.

Sözleşme Avukatı ve Avukat Danışma Hizmeti

Siz de Sözleşme Hukuku konusunda yasal bir süreç geçiriyor veya yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, Sözleşme Avukatı Penbe Üner Keskin Hukuk Bürosu yanınızda. En İyi Sözleşme Avukatı ve Hukuk Bürosundan Avukat Danışma hizmeti almak için iletişime geçebilirsiniz.